Rak prostaty (stercza) i taksyfolina

Komórki raka prostaty( stercza)

podobnie jak inne komórki rakowe charakteryzują się swoistym fenotypem: nieprawidłowej proliferacji, niezależności od apoptozy, inwazji tkankowej, zdolności naczyniotwórczej, niezależności immunologicznej, przerzutowania.

Niektóre z tych nieprawidłowości, są wynikiem zmian mutacyjnych sekwencji DNA, inne są skutkiem działania mechanizmów epigenetycznych, którymi mogą być m.in. zmiany metylacji DNA, procesy remodelowania chromatyny, modyfikacje białek histonowych oraz zmiany w ekspresji mikro-RNA. Epigenetyczne mechanizmy regulacyjne wydają się szczególnie podatne na wpływy środowiska wewnątrz- i pozakomórkowego w tym stres oksydacyjno/nitrozacyjno/halogenacyjny stanowiący następstwo nie tylko ostrego, ale głównie przewlekłego stanu zapalnego. Niektóre z genów „wyciszonych” przez mechanizmy epigenetyczne zostały już zidentyfikowane. Zaowocowało to z jednej strony serią nowych molekularnych biomarkerów raka stercza, a z drugiej poszerzyło znajomość etiologii tego schorzenia.

UDZIAŁ STRESU OKSYDACYJNEGO NA ROZWÓJ RAKA PROSTATY (STERCZA)

Przewlekłe zapalenie stercza (chronic prostatitis – CP), przewlekły miedniczny zespół bólowy (chronic pelvic pain syndrom – CPPS), ból gruczołu sterczowego (prostatodynia) pozostają dosyć zagadkową przypadłością, która dotyka mężczyzn w każdym wieku i charakteryzuje się głównie odczuwaniem miednicznych dolegliwości bólowych o różnym stopniu nasilenia. W większości badanych przypadków, główna przyczyna sprawcza obecności takiego stanu pozostaje nieustalona. Należy podkreślić, że zapalenie pozostaje zasadniczym składnikiem zespołu bólowego, a główną molekułą pośredniczącą w tym procesie okazał się rodnikowy anion ponadtlenowy (O2•–).

OBNIŻONA WYDOLNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA

Zaobserwowano podwyższony poziom stanu stresu oksydacyjnego, obniżoną wydolność antyoksydacyjną, wzrost ekspresji genu oksygenazy hemowej HO-1 oraz granzymu B stanowiącego marker aktywności cytotoksycznych komórek T w płynie sterczowym mężczyzn z zespołem CPPS . Panuje pogląd, że stan zapalny stercza jest powodowany tymi samymi szczepami wirusów, bakterii, grzybów czy pierwotniaków, którym przypisuje się infekcje układu moczowego. Za główne mikroorganizmy powodujące ostre i przewlekłe stany zapalne uważa się bakterie E.coli z towarzyszącymi jej innymi Gram-ujemnymi patogenami.

Wskazuje się również na wirusy mogące zasiedlać gruczoł sterczowy.
Przewlekły stan zapalny pozostaje stałym, wydajnym źródłem generującym stres oksydacyjno/ nitrozacyjno/halogenacyjny niszczący nacieczoną tkankę. Metabolizm makrofagów dostarcza RFT (wolne rodniki), RFA(reaktywne formy azotu) i związków halogenowych. Przewlekłe infekcje i stany zapalne pojawiające się w trakcie starzenia się organizmu prowadzą do wzmożonego powstawania RFT, RFA i oksydacyjno/nitrozacyjno/ halogenacyjnego uszkodzenia tkanki, co sprzyja tkankowym i narządowym procesom zwyrodnieniowym – w tym i gruczołu sterczowego.
Wykazano, że pacjenci z zaawansowanym, przerzutującym rakiem stercza charakteryzowali się większym natężeniem stanu stresu oksydacyjnego mierzonym stopniem podatności lipidów w surowicy na peroksydację w porównaniu z pacjentami z miejscowo zaawansowanym rakiem stercza. Porównawcze badania poziomów produktów peroksydacji lipidów i białek oraz sjalokoniugatów białkowych (PSA i białka wiążące kwas sjalowy) w surowicy pacjentów z rakiem lub przerostem gruczołu sterczowego wykazały także znamiennie większą dynamikę procesów peroksydacji i sjalilacji glikoprotein w surowicach pacjentów z rakiem stercza.

stan_zapalny_rak_prostaty
Źródło: http://ww.w.wple.net/plek/numery_2012/numer-12-2012/1297-1301.pdf

WŁAŚCIWOŚCI ANTYNOWOTWOROWE TAKSYFOLINY

RAK PROSTATY (STERCZA)

Eliminuje wolne rodniki odpowiedzialne za stres oksydacyjny, który prowadzi do kancerogenezy. Kancerogeneza jest to wieloczynnikowy proces prowadzący do powstania nowotworu. Jest procesem wieloletnim, zakłócającym równowagę pomiędzy proliferacją, apoptozą, różnicowaniem oraz starzeniem się komórek, a jej przebieg zależy od rodzaju guza i tkanki, w której zachodzi.

Taksyfolina wykazuje działanie chemoprewencyjne zarówno w zapobieganiu, zahamowaniu lub regresji procesu kancerogenezy u osób z grupy podwyższonego ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. W zależności od mechanizmu działania, czynniki chemoprewencyjne dzieli się na dwie kategorie: blokujące, które działają na etapie inicjacji oraz supresyjne, modulujące etap promocji lub progresji nowotworu .

WŁAŚCIWOŚCI DETOKSUJĄCE

Taksyfolina wykazuje właściwości detoksujące. Toksyny, które w nadmiernych ilościach mogą powodować zmiany w strukturze błony komórkowej, zaburzeń jej płynności oraz integralności komórek (dialdehyd malonowy MDA, 4-hydroksyheksanal (4-HHE). Taksyfolina chroni DNA komórki oraz kwas nukleinowy . Ich uszkodzenie może prowadzić do zwiększenia podatności organizmu na rozwój nowotworów.

Dzięki taksyfolinie wzrasta poziom glutationu, który jest odpowiedzialny za proces regeneracji tkanek i organów a także neutralizuje toksyny (zwłaszcza aflatoksyny typu B1 wytwarzanej przez kancerogenne grzyby w rodzaju Aspergillus), umożliwia usuwanie z organizmu nitrozamin (zawartych w wędlinach) i toksyn chlorowcopochodnych), Spełnia ważne zadania w utrzymaniu sprawności układu odpornościowego poprzez udział w powstawaniu i funkcjonowaniu limfocytów (zwłaszcza grasicozależnych T niszczących obce komórki).

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE

Taksyfolina wykazuje działanie przeciwzapalne, szczególnie spowodowane przez np. chroniczne, bakteryjne i wirusowe infekcje, reakcje autoimmunologiczne, szok termiczny, promieniowanie np. UV oraz ciała obce np. azbest. Patogeny lub fragmenty uszkodzonych komórek organizmu aktywują fagocyty (monocyty, neutrofile, eozynofile, granulocyty obojętnochłonne), które w ognisku uszkodzenia wydzielają prozapalne cytokiny.

NORMALIZACJA UKŁADU ENZYMATYCZNEGO

Taksyfolina normalizuje układ enzymatyczny komórek, który jeżeli źle funkcjonuje może prowadzić do mutacji. Mutacje w niektórych enzymach mogą prowadzić do śmierci komórek lub powstawania nowotworów. Np. w enzymach zaangażowanych w naprawę materiału genetycznego lub kinaz tyrozynowych takich jak Bcr-Abl. Zmiany aktywności enzymów we krwi, często są odzwierciedleniem zmian patologicznych zachodzących w narządach. Nowoczesna diagnostyka enzymologiczna opiera się na założeniu, że uszkodzenie narządu pociąga za sobą uszkodzenie struktur komórkowych lub zmianę przepuszczalności błon komórkowych. Uszkodzenia błon powodują ucieczkę enzymów, zwiększając tym samym ich ilość w cieczach ustrojowych i wydalinach.
Taksyfolina zmniejsza utlenianie lipoprotein, które przyczyniają się do rozwoju schorzeń zakrzepowo- zatorowych; wysoki poziom jest widoczny u kobiet z rakiem piersi oraz mężczyzn z rakiem prostaty.

INHIBITOR PROCESU ANGIOGENEZY

Taksyfolina jest inhibitorem procesu angiogenezy. W ustroju dorosłego człowieka proces angiogenezy (powstawanie naczyń) praktycznie nie zachodzi, gdyż jest stale kontrolowany przez równowagę czynników pro- i antyangiogennych. Równowaga ta może być zachwiana zarówno w wyniku procesów zachodzących w komórkach nowotworowych, jak i oddziaływań wtórnych ze strony zrębu komórkowego oraz innych komórek prawidłowych pobudzonych przez komórki nowotworowe. Przesunięcie równowagi w stronę angiogenezy indukuje proces neoangiogenezy. Powstające w jego wyniku naczynia są drobniejsze i mniej szczelne niż prawidłowe naczynia krwionośne. Odżywione komórki zaczynają się dzielić coraz bardziej intensywnie, zwłaszcza że powstające naczynia krwionośne wydzielają czynniki stymulujące je do dalszego wzrostu.

Taksyfolina hamuje rozwój komórki i śmierć komórki w linii komórek raka prostaty LNCaP lin przez blokowanie aktywności enzymatycznej FAS.

Źródło:

1/Stres oksydacyjny w procesach przerostu i kancerogenezy gruczołu sterczowego*Waldemar M. Przybyszewski1, Joanna Rzeszowska-Wolny1,2 1 Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach 2 Instytut Automatyki, Śląski Uniwersytet Techniczny, Gliwice Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 340-350 www.phmd.pl e-ISSN 1732-2693,

2/Stres oksydacyjny i jego rola w chorobach gruczołu krokowego, Paweł PILCH1Wanda PILCH 2Piotr MACIUKIEWICZ 1Lesław MALIK 1Marek KUŹNIEWSKI5 Danuta FEDAK 6, 1Oddział Urologii, Szpital im. Rydygiera Kraków Ordynator: Dr n. med. Piotr Maciukiewicz 2 Zakład Fizjologii i Biochemii AWF Kraków Kierownik: Prof. dr hab.Aleksander Tyka 3 Katedra i Klinika Nefrologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Krakowie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz 6Zakład Diagnostyki, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieKierownik Katedry: Prof. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Przegląd lekarski 2012/69/12 http://ww.w.wple.net/plek/numery_2012/numer-12-2012/1297-1301.pdf

3/Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny, Dorota Ścibior-Bentkowska, Hanna Czeczot Katedra i Zakład Biochemii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 58-72 http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=879821

4/Biochemia stresu oksydacyjnego, Wykład 12 Chemoprewencja –rola genów antyoksydacyjnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii http://www.uj.edu.pl/documents/1088313/2906725/Wyklad-12.pdf obraz s.4-5.

5/Induction of Cancer Cell Apoptosis by Flavonoids Is Associated with Their Ability to Inhibit Fatty Acid Synthase Activity. Koen Brusselmans, Ruth Vrolix, Guido Verhoeven and Johannes V. Swinnen Received July 20, 2004. Revision received October 29, 2004.The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc. http://www.jbc.org/content/280/7/5636.full

6/Taxifolin acts as type I inhibitor for VEGFR-2 kinase: Stability evaluation by molecular dynamic simulation Sharad Verma, Amit Singh and Abha Mishra Journal of Applied Pharmaceutical Science 02(01); 2012:41-46
http://www.japsonline.com/admin/php/uploads/339_pdf.pdf

7/Taxifolin Suppresses UV-Induced Skin Carcinogenesis by Targeting EGFR and PI KNaomi Oi1, Hanyong Chen, Myoung Ok Kim, Ronald A. Lubet, Ann M. Bode1, and Zigang Dong Received August 10, 2011. Revision received May 30, 2012. Accepted June 16, 2012. 2012 American Association for Cancer Research http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/5/9/1103

8/Taxifolin Enhances Andrographolide-Induced Mitotic Arrest and Apoptosis in Human Prostate Cancer Cells via Spindle Assembly Checkpoint Activation Zhong Rong Zhang equal contributor, Mazen Al Zaharna equal contributor, Matthew Man-Kin Wong, Sung-Kay Chiu, Hon-Yeung Cheung Published: January 28, 2013 DOI: 10.1371/journal.pone.0054577 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0054577

9/Dihydroquercetin: More than just an impurity? Eur J Pharmacol. 2012 Jun 5;684(1-3):19-26. doi: 10.1016/j.ejphar.2012.03.035. Epub 2012 Apr 2. Robert Gordon University, School of Pharmacy and Life Sciences, Schoolhill, Aberdeen AB10 1FR, UK. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513183

10/The Chemopreventive Effect of Taxifolin Is Exerted through
ARE-Dependent Gene Regulation Saet Byoul LEE, Kwang Hyun CHA,
Dangaa SELENGE,Amgalan SOLONGO,and Chu Won NHO*
Natural Products Research Center, Korea Institute of Science and Technology; Gangneung Techno Valley, Gangneung,Gangwon-do, 210–340, Korea: and Institute of Chemical and Chemical Technology; 51 Ulaanbaatar, Mongolia. Received December 29, 2006; accepted March 14, 2007 Biol. Pharm. Bull.30(6) 1074—1079 (2007) http://bpb.pharm.or.jp/bpb/200706/b06_1074.pdf

11/Brusselmans, K, Vrolix, R., et al. J Biol Chem, 280 (2005) 5636-5645.

SKLEP>>>>>>Kup TERAZ

9 komentarzy do “Rak prostaty (stercza) i taksyfolina”

  1. Ciągle mam zapalenia prostaty, antybiotyki pomagają na chwilę i problem powraca. niestety;(Zastanawiam się czy terapia taksyfoliną przyniesie pożądany skutek? jeżeli ktoś stosuje to proszę o komentarz i spostrzeżenia. Będę wdzięczny.

  2. Często bywa tak że antybiotyki są źle dobrane, często przepisane bez badań wstępnych i za krótko stosowane. Ale nie zawsze pomagają. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś miał problemy z prostatą to one będą się odnawiać dlatego trzeba stosować preparaty wspomagające, najczęściej ziołowe. Czytałem wiele publikacji wskazujących, że bioflawonoidy wzmacniają naczynia krwionośne tzw. kapilary i wyłapują wolne rodniki przed uszkodzeniami DNA co może prowadzić do procesu zapalnego. Nie polecam natomiast masaży prostaty, w moim przypadku zawsze kończyły się boleśnie, nieumiejętnie wykonane mogą przynieść więcej szkody niż pożytku

  3. Niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość przy tym schorzeniu. Odczuwałem ból przy oddawaniu moczu. Żona parzyła mi zioła moczopędne, było lepiej ale nie rozstawałem się z WC.

  4. Stosowałem z początku pokrzywę. biorę już tyle leków że chciałem oszczędzić mojej wątrobie kolejnej dawki, niestety trzeba było zastosować lek. Jednak i to nie było dla mnie bo strasznie bolała głowa. Paskudne schorzenie.

  5. Jestem młodym człowiekiem (29l.) który dostał zapalenia prostaty. Jestem przerażony bo zawsze myślałem że dotyczy to mężczyzn po pięćdziesiątce. Boję się że w końcu dostanę raka albo będę bezpłodny. Co mam robić bo antybiotyk pomógł tylko doraźnie i problem wrócił?

      1. Często widywałem sąsiada jak podjada coś na balkonie. Któregoś dnia nie wytrzymałem i zapytałem go co tam podjada ciągle. A on mi na to że pestki dyni bo są doskonałe na prostatę. Sam dzisiaj również to robię.

  6. poszukaj dobrego urologa. Zleci badania i przepisze leki. Po skończonej terapii proponuję zwrócić baczniejszą uwagę na stan zdrowia bo często zapalenia powracają i potrafią uprzykrzyć życie, najlepiej poczytaj o profilaktyce zapalenia prostaty i zacznij ją wdrażać. pozdr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *